DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Mācību darbs

Darba plāns 2018./2019.m.g.

Darbības prioritātes

Mācību darbā:
Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā

 • sekmēt izglītojamo aktīvu līdzdarbību un jēgpilnu mācīšanos,
 • sniegt atbalstu atbilstoši katra individuālajām spējām.
Audzināšanas darbā:
 • veidot izpratni par Latvijas valsts vērtībām, radot skolēnos cieņpilnu attieksmi un piederības sajūtu savai valstij,
 • skolēnu iesaistīšana skolas iekšējās un ārējās vides saudzēšanā, saglabāšanā un uzturēšanā.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas jomā:
 • pilnveidot pedagogu individuālās un sadarbības grupu plānošanas prasmes.

Kritēriji konkursam "Gada skolēns"

 1. Vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 6 ballēm.
 2. Nav neattaisnotu stundu kavējumu.
 3. Nav disciplīnas pārkāpumu.
 4. Labprātīgi piedalās sabiedriski derīgajā darbā.
 5. Piedalās ārpusstundu pasākumos.
 6. Pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem.
 7. Ievēro valodas kultūru.
 8. Skolēna apģērbs atbilst lietišķajam stilam

Tiek izvirzīti skolēni no klašu grupām 5.–8. kl.; P klases.

Skolēnus izvirza klašu audzinātāji un apstiprina pedagoģiskās padomes sēdē, balsojot visiem skolotājiem.

Tiek piešķirti diplomi: 1. pakāpes, 2. pakāpes, 3. pakāpes.

Konkurss "Superklase"

Stundas beigās skolotājs novērtē skolēnu uzvedību stundā ar atzīmi no 1 līdz 5 (mājturības stundās divas atzīmes).

Atzīmes liek:
"5" uzvedība ļoti laba, visi skolēni, kuri ir skolā, atrodas klasē un strādā.
"4 - 1"
- ir aizrādījumi par uzvedību, bet strādā;
- kāds no skolēniem neierodas klasē, bet skolā ir;
- tiek nokavēts stundas sākums.

Stundu laiki

1. stunda 8.30–9.10

2. stunda 9.20–10.00

3. stunda 10.10–10.50

4. stunda 11.00–11.40

5. stunda 11.50–12.30

Pusdienas 12.30–13.00

6. stunda 13.00–13.40

7. stunda 13.50–14.30

8. stunda 14.40–15.20